Rätt ska vara rätt!

Rätt ska vara rätt!
Ska vi inte följa svensk lag i Sverige?

Ocean X Team har i samband med att den sjunkna ubåten Som påträffades av bolaget den 25 juli 2015, i vederbörlig ordning anmält och meddelat fyndet. Ryssland har under nästan 100 år inte vidtagit någon åtgärd för att göra gällande sin äganderätt till ubåten. De åtgärder som Ryssland vidtagit har skett först efter det att det framkommit att Ocean X Team påträffat ubåten och då dessutom för sent enligt tillämplig svensk lag.

Trots detta har Länsstyrelsen motiverat sitt beslut att avslå Ocean X Teams ansökan om ensamrätt till bärgning med att Ocean X Team inte styrkt att ubåten varit övergiven. Ocean X Team finner att nämnda förhållanden tvärtom ska anses innebära att det måste anses styrkt att ubåten varit övergiven, eller att det i vart fall nu måste krävas att bevisbördan övergår till Ryssland att styrka sin äganderätt till ubåten och att Ryssland under de gångna nästan 100 åren vidtagit sådana åtgärder som krävs för att Ryssland ska anses ha försökt hävda sin äganderätt.

Ocean X Team finner även anledning att ifrågasätta om Länsstyrelsen fattat beslutet efter att ha gjort andra hänsynstaganden än juridiska.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ryssland-vill-barja-ubaten

Share This:

You may also like

Leave a Reply