Share This:

Continue Reading

Canada :)

Share This:

Continue Reading

A new Discovery

oceanxteam_2016_09_04_2

A new Discovery.
An unknown object was discovered during a sonar survey of the sea floor in the Stockholm archipelago area at deep water. A visual examintaion of the find has not yet been implemented.

The left image shows.
The image is a side scan sonar image, showing the sea floor with an wreck-like object. The size of the object is approximately 27meters in length and approx 4 meters in width.

The right image shows.
The side scan image is of the Russian Empire WW1 submarine “SOM” which Ocean X Team found in July last year. “SOM” was 20 meters in length and 3,6 meters in width.

http://www.oceanxteam.com

Share This:

Continue Reading

Stockholm City

dennis 2016IMG_4953IMG_4938

This weekend, it was Stockholm City 🙂
Almost 30 degrees … so wonderful 🙂
But now it’s Monday again … and then time to plan the future.

Share This:

Continue Reading

On Russian television news today 2016-06-28

tv5_06_29
http://5-tv.ru/news/108111/

Share This:

Continue Reading

Vårt brev till Sjöfartsverket

>>>Se brevet från Ryska ambassadens till Sjöfartsverket OXT kommenterad<<<

Yttrande över skrivelse från Ryska federationen till Sjöfartsverkets generaldirektör

Ocean X Team AB har tidigare, daterat den 15 maj 2016, överklagat Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2016-05-04 med beteckning 2056-28034-2015 och ingivit överklagandet till länsstyrelsen för vidarebefordran till Sjöfartsverket.

Efter muntlig förhandling i ärendet den 23 juni 2016, har det framkommit att Ryska Federationen (Ryssland) genom sin ambassadör i Sverige, Victor Tatarintsev, tillsänt Sjöfartsverket en skrivelse i ärendet daterad den 23 maj 2016, som ankomstregistrerades och diariefördes hos myndigheten 2016-05-26.[1]

Ocean X Team AB får med anledning av nämnda skrivelse nu inkomma med följande.

I skrivelsen anges uttryckligen att det har ingåtts en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland, som innebär att de båda länderna gemensamt ska genomföra bärgningen av ubåten Som, vilket därmed direkt avser den bärgning som Ocean X Team AB:s ansökan om ensamrätt gäller. Skrivelsen innebär således att Sverige har överenskommit med Ryssland att gemensamt genomföra bärgningen, trots att ärendet ännu inte slutligt avgjorts av svenska myndigheter i enlighet med svensk lag. Enligt skrivelsen har Sverige och Ryssland även kommit överens om att gemensamt organisera ett projekt för bärgningen. Under sådana förhållanden innebär detta att Sverige genom att ingå överenskommelsen med Ryssland rentav agerat i strid med svensk lag och att Ocean X Team AB därigenom nu riskerar att drabbas av skada.[2]

De beslut som myndigheterna fattat med anledning av Ocean X Team AB:s ansökan om ensamrätt och avsikt att bärga ubåten för att därefter tillse att den för still Ryssland – det vill säga Länsstyrelsens ovannämnda beslut att avslå Ocean X Team AB:s ansökan om ensamrätt till bärgning men även Polismyndighetens nyligen besked till Ocean X Team AB att Polismyndigheten avser att hindra Ocean X Team AB från att genomföra dykningar eller andra aktiviteter på platsen där ubåten Som finns, samt om Sjöfartsverket beslutar att inte ändra Länsstyrelsens beslut – kan detta rimligtvis inte betyda något annat än att politiska hänsyn till förbindelserna med Ryssland och inte intresset i en korrekt juridisk tillämpning har fått avgörande betydelse för innehållet i besluten. Detta blir intressant, särskilt för den som fortfarande utgår ifrån att Sverige är en rättsstat.

Av skrivelsen framgår även att Ryssland gör frågan om bärgningen av ubåten Som till en ”viktig” del av förhållandena mellan Ryssland och Sverige. Därmed görs utgången i ärendet hos Sjöfartsverket till en mellanstatlig politisk fråga. När det dessutom uttrycks en ”förhoppning” från rysk sida att ”dessa resonemang” kommer att ”beaktas” av Sjöfartsverket vid ”avvägningen” av detta ”betydelsefulla” ärende, är detta inget annat än en politisk påtryckning från Ryssland för att påverka Sjöfartsverkets beslut i ärendet.[3]

Detta gör det särskilt angeläget att Sjöfartsverket i motsats till vad som förefaller gälla hos andra svenska myndigheter som agerat i sammanhanget uppvisar någon slags ryggrad och heder i ärendet och inte låter politiska hänsynstaganden bestämma myndighetens beslut.

Avslutningsvis får Ocean X Team AB uppmärksamma om förvaltningens självständighet, d.v.s. att ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.[4] Ocean X Team AB förutsätter således att enbart juridiska överväganden i enlighet med tillämplig lag kommer att ligga till grund för myndighetens beslut i ärendet och inte några politiska ”lämplighetsavvägningar”, eftersom detta definitivt inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Ocean X Team AB får nu ifrågasätta varför skrivelsen från Rysslands ambassad inte har kommunicerats med Ocean X Team AB, som ju utgör part i ärendet. Skrivelsens innehåll och Rysslands argumentation avseende varför ubåten inte ska anses övergiven kan ju ha varit av betydelse för tillvaratagandet av Ocean X Team AB:s rätt.

Samtidigt är det ju av utomordentligt intresse att Ryssland på detta sätt försöker utöva påtryckning på Sjöfartsverkets beslutsfattande och att det rentav kan anses föreligga en överenskommelse på internationell nivå mellan Sverige och Ryssland som i strid med tillämplig lag kan komma att avgöra beslutets innehåll.

[1] Dnr 16-01761-2

[2]  ”Vid överläggningarna med den svenska sidan har man kommit överens om att det ska röra sig om ett mellanstatligt projekt, som uppenbart långt överskrider ramarna för kompetensen av privata företag och rent tekniska procedurer samt kräver arrangemang på en nationalnivå med deltagande av berörda myndigheter i både Ryssland och Sverige.” (cit. Ryska ambassadens skrivelse, dnr 16-01761-2, sid. 2)

 

[3]  ”Vi anser även att ett sådant initiativ skulle kunna utgöra ett viktigt steg i ansträngningarna på att sanera den allmänna atmosfären i de rysk-svenska relationerna och förstärka grannsämja och partnerskap mellan våra länder.” (cit. Ryska ambassadens skrivelse, dnr 16-01761-2, sid. 3)

[4] Se 12 kap. 2 § regeringsformen (1974:152)

>>>Se brevet från Ryska ambassadens till Sjöfartsverket OXT kommenterad<<<

Share This:

Continue Reading

Ubåten (SOM) är övergiven eller?

Ubåten (SOM) är övergiven eller?
Och om ubåten inte är övergiven – vad är den då? Medvetet utplacerad eller kvarlämnad? I så fall är det väl en kränkning av svenskt territorium – d.v.s. något som ryssarna påstår att de aldrig ägnar sig åt!

Och är det inte en kränkning – vad är det då? En överenskommelse mellan Sverige och Ryssland att det är OK att ryssarna har ubåtar på vårt territorium? Om så är fallet, gäller det bara äldre ubåtar eller även nyare som då och då hälsar på?

Vad är det som nu fått svenska myndigheter att så uppenbart ta parti för ryska intressen mot oss, Sveriges egna medborgare!!!???

Share This:

Continue Reading

Dennis and William

William

Happy William

Dennis & William
                  Dennis & William

 

Share This:

Continue Reading

I’m tired of Sweden, I move to the US, Yes I’m serious

It is not easy to be an entrepreneur and treasure hunter in Sweden. We doing a good job, and we find things that no one else has found. But now I’m disappointed and tired of being cheated… I will explain in the future.
And even my kids, want to move 🙂 hmmm and they want to move to Florida.
Yes… I am ready to sell my house and start a new life in the US.
The question is what should I work with in US, hmmm treasure hunter or ? And where in the US should live Florida ? yes that is a good question.

Share This:

Continue Reading

De svenska myndigheterna hjälper Ryssland att blåsa oss!

De svenska myndigheterna hjälper Ryssland att blåsa oss!

Det har nu hunnit hända mycket sedan vi hittade den sjunkna ryska ubåten Som under sommaren 2015. Vi anmälde fyndet till polisen och marinen, samtidigt som även Ryssland informerades om fyndet. Därmed fullgjorde vi det vi ska göra enligt lag (lag om ensamrätt till bärgning och hittegodslagen) och som medförde att de tidsfrister som gäller började löpa för eventuell ägare att höra av sig. Ryssland hörde dock inte av sig förrän tidsfristerna löpt ut, varför vi ansökte hos Länsstyrelsen om ensamrätt att bärga ubåten.

Men därefter tog saken en för oss helt oväntad och obegriplig vändning.

Alla våra kontakter med de svenska myndigheterna resulterar nu genomgående i beslut och åtgärder som tillvaratar Rysslands intressen mot oss. Tolkning av regler och värdering av bevis sker alltid på ett sätt som är till vår nackdel. Besluten fattas utan någon motivering som förklarar varför man kommit fram till slutsatserna eller hur man resonerat. Och de argument som vi anför till stöd för vår sak ignoreras helt enkelt och bemöts inte.

Utgången i ärendet är tydligen förutbestämd av våra myndigheter – Rysslands intressen mot oss ska tillmötesgås till varje pris!

Detta är tydligen de svenska myndigheternas uppfattning om en objektiv, korrekt och hederlig rättstillämpning…

Först avslog Länsstyrelsen vår ansökan om ensamrätt till bärgning eftersom vi inte har ”bevisat” att ubåten är övergiven och att ryssarna nu ”påstått” att den inte varit övergiven. Det spelade ingen roll för Länsstyrelsen att ubåten legat på fyndplatsen i så gott som 100 år utan att Ryssland (eller Sovjet) gjort något för att hävda sin rätt till den. Det spelade heller ingen roll att ryssarnas påstående kom först långt efter utgången av den tidsfrist som gäller. Någon närmare förklaring till hur Länsstyrelsen kunnat komma fram till detta ges inte i beslutet.

Därefter hade vi ett antal möten med Utrikesdepartementet, UD, där representanter från Ryssland (bl.a. ryska ambassaden) deltog. Vårt syfte med dessa möten var att försöka få till stånd ett samarbete med ryssarna för att bärga ubåten och föra den till Ryssland. Det stod ganska snart klart att ryssarna var ointresserade av att samarbeta med oss. Vad UD hade för avsikter med dessa möten är för oss oklart, men de fortsätter tydligen att ha kontakter med ryssarna angående ubåten och vi vet inte vad dessa kontakter innebär.

Sedan har vi haft flera kontakter med polisen eftersom vi även anmält ubåten som hittegods. Eftersom ryssarna inte hörde av sig inom tidsfristen så torde ubåten nu rätteligen tillhöra oss. Polisen har nu meddelat oss att de inte anser oss ha denna rätt eftersom ubåten inte kan utgöra ”hittegods”, att de avser att få ubåten att omfattas av griftefrid och att de kommer att avvisa dem som försöker dyka på ubåten eller ta föremål från den. Polisen anser sig tydligen ha befogenhet både att bestämma om griftefrid och att kringgå hittegodslagen genom att inte kalla fyndet hittegods. Hur polisen kunnat komma fram till detta framgår inte.

Myndigheternas beslut kan tydligen fattas utan att de behöver ges någon egentlig motivering och där man struntar i att bemöta vår argumentation. Påståenden från ryssarnas sida gäller tydligen som full bevisning och kommer att gälla oberoende av vad vi kommer med för fakta eller bevis. Detta tyder på att myndigheterna redan i förväg har bestämt sig för att utgången av de olika besluten ska gynna Rysslands önskan att hindra oss från att bärga ubåten och att regeltolkning och bevisvärdering därefter anpassas så att de resulterar i den önskade utgången.

Att de anhöriga till besättningen på ubåten uttryckt sina önskemål om en bärgning struntar de svenska myndigheterna totalt i. Här handlar det bara om att till varje pris tillmötesgå Rysslands önskemål och detta även om det krävs en tvivelaktig regeltolkning och bevisvärdering för att kunna konstruera rätt myndighetsbeslut.
http://ria.ru/world/20160610/1445518975.html

Om det hade visat sig att det krävt att Sovjet/Ryssland tidigare kontaktat Sverige för att säkerställa sin äganderätt till ubåten, så hade våra myndigheter säkert lyckats ”hitta” olika skrivelser från ryssarna med en sådan innebörd.

Mot bakgrund av hur den här historien har utvecklat sig och hur vi har bemötts av ryssarna, UD och våra myndigheter får vi allt större obehagskänslor. Även om statsmakterna inte får lägga sig i enskilda myndighetsbeslut får vi allt svårare att frigöra oss från misstanken att politiska hänsynstaganden till Ryssland och önskemål från regeringens sida är det som styr de svenska myndigheternas ageranden mot oss och som avgör vilket innehåll besluten ska få.

Vi har överklagat Länsstyrelsens beslut till Sjöfartsverket. Mot bakgrund av ovanstående kan vi dock utgå ifrån att beslutet inte kommer att ändras, vilket bara bekräftar våra misstankar att vårt eget land håller på och offrar oss för att inte störa de redan ansträngda förbindelserna med Ryssland. Den egna bekvämligheten är viktigare för våra egna myndigheter än en korrekt tillämpning av berörda lagregler. Sveriges historia har i och för sig flera exempel på den typen av ageranden, så vi borde väl egentligen inte vara särskilt förvånade. Som exempel på hur Sverige hanterar relationer till stormakterna kan nämnas Nazi-tysklands permittentresor, utlämningen av balterna till Sovjetunionen och Egyptenavvisiningarna.

Nu vet även vi vilket förtroende vi i fortsättningen ska känna för vårt eget land och våra egna myndigheter – men myndigheterna bryr sig väl inte om det heller……

Share This:

Continue Reading

Episode 1, The Baltic Sea Anomaly The Unsolved Mystery.


The Baltic Sea Anomaly The Unsolved Mystery. Episode 1

Share This:

Continue Reading

Dennis with the relatives

0525_NTNYH_Som4

Dennis with the relatives of the captain of the submarine SOM.
*Dennis Asberg
*Konstantin Buguraev
*Olga Yunusova
*Liubova Pankova”

Share This:

Continue Reading

The Diamond Hunters

This documentary was filmed in Saskatchewan, Canada.

The purpose of the expedition was to collect samples from certain areas in
Brians’ claim to establish if there are diamonds or other valuable minerals to be
found.  The expedition lasted for several days and because the claim is located
in desolated areas, the journey there took several hours.

The Crew
*Brian Hibbard*
*Mike Fairey*
*Rochelle Hoiss*

Film editor
Dennis Åsberg
http://www.dennisasberg.com

Share This:

Continue Reading

Ubåtskaptenens släktingar

13268254_1291259270901862_4612518623863480041_o

Ubåtskaptenens släktingar fick chansen att hedra minnet av honom samt de resterande 17 besättningsmännen som omkom när SOM sjönk”
Närvarande under ceremonin var ubåtens befälhavares barnbarnsbarn:

  • Konstantin Buguraev
  • Olga Yunusova
  • Liubova Pankova

Share This:

Continue Reading

Ubåten SOM

som_top
Ubåten SOM

Share This:

Continue Reading

Rysk TV

rysk tv_tv5
Rysk TV

Share This:

Continue Reading

Anhöriga tar ett sista farväl av sina landsmän

Share This:

Continue Reading

Today, 2016-05-23 it is exactly 100 years since the submarine sank

Anhöriginslag_Ubåten_SOM_100år_160523 from Marczak Film on Vimeo.

Today, 2016-05-23 it is exactly 100 years since the submarine sank in 1916 in the Baltic Sea, after a collision with a Swedish vessel.
It is an honor for us to meet relatives, and conducted ceremony.

Share This:

Continue Reading

The compass

Share This:

Continue Reading

Today, meeting with the Foreign Ministry Sweden

Today, meeting with the Foreign Ministry Sweden.
The discussion was about the next step regarding submarine SOM. We still wish to make agreement with Russia concerning salvage, etc.
It is not easy being a small Company, But this is what we do …it is our job. And without us no submarine, and that is the reality.
We are proud to have found it, and I would be very proud to hand over the submarine to Russia.
What Iam afraid of, is to get run over. and we have spent lot of time and money to find this unique submarine.

Share This:

Continue Reading

The compass from the Russian submarine SOM

IMG_0880

The compass from the Russian submarine SOM (former the Holland 1 ”Fulton”). SOM sunk the 23 May 1916 after a collision with a Swedish mail steamer.

Share This:

Continue Reading

The Russian submarine SOM compass

22IMG_4587

Dennis and Peter with the compass from the Russian submarine SOM (former the Holland 1 ”Fulton”). SOM sunk the 23 May 1916 after a collision with a Swedish mail steamer.

Rasmus Ravensborg dive team made the salvage effort of the compass from 88 meters depth.

The diver Martin Kindvig succeeded to take ultrasonic thickness measurements of the submarine’s hull, much thanks to Cygnus Instruments ultrasonic gauge; DIVE.

Next step is to convince the Russian authorities to cooperate with us since both ”sides” want the same thing; salvage the submarine, take care of the remaines of the 18 submariners and make sure they will get their final rest in Russian soil, and then bring the submarine to Russia.

For information, the compass is now handed over to the police to be stored under their responsibility, with the maritime musuem supervision.

The expedition was organized by Ocean X Team in cooperation with Ixplorer.

Contributors who sponsored this expedition: Cygnus Instruments, Ocean Modules, Paragon boats, Nimbus boats, Marczak Film and Björnkläder.

Share This:

Continue Reading

Rätt ska vara rätt!

Rätt ska vara rätt!
Ska vi inte följa svensk lag i Sverige?

Ocean X Team har i samband med att den sjunkna ubåten Som påträffades av bolaget den 25 juli 2015, i vederbörlig ordning anmält och meddelat fyndet. Ryssland har under nästan 100 år inte vidtagit någon åtgärd för att göra gällande sin äganderätt till ubåten. De åtgärder som Ryssland vidtagit har skett först efter det att det framkommit att Ocean X Team påträffat ubåten och då dessutom för sent enligt tillämplig svensk lag.

Trots detta har Länsstyrelsen motiverat sitt beslut att avslå Ocean X Teams ansökan om ensamrätt till bärgning med att Ocean X Team inte styrkt att ubåten varit övergiven. Ocean X Team finner att nämnda förhållanden tvärtom ska anses innebära att det måste anses styrkt att ubåten varit övergiven, eller att det i vart fall nu måste krävas att bevisbördan övergår till Ryssland att styrka sin äganderätt till ubåten och att Ryssland under de gångna nästan 100 åren vidtagit sådana åtgärder som krävs för att Ryssland ska anses ha försökt hävda sin äganderätt.

Ocean X Team finner även anledning att ifrågasätta om Länsstyrelsen fattat beslutet efter att ha gjort andra hänsynstaganden än juridiska.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ryssland-vill-barja-ubaten

Share This:

Continue Reading

Reklam!

Share This:

Continue Reading

This cruise ship is also Beautiful

IMG_0797

This cruise ship is also Beautiful.

Share This:

Continue Reading

Now we’re talking ships :)

IMG_0816

Now we’re talking ships 🙂 The vessel is heading out on the Baltic Sea, They forgot to pick me up.

Share This:

Continue Reading

The summer is here :)

var
the summer is wonderful and i love it  🙂

Share This:

Continue Reading

The excavator :(

MARS 2011 007
Not good 🙁  but the guy who was driving the excavator, doing well today … I hope
The picture is from 2011

Share This:

Continue Reading

Party Cai

_HOG3178
Här är en bra bild på Cai party party killen 🙂

Share This:

Continue Reading

THE MYSTERY BENEATH


THE MYSTERY BENEATH
Är våran första dokumentär film är från 2012.
Har inte visats i svensk TV, däremot i många andra länder.

Share This:

Continue Reading

The Unexplained Files Discovery TV


Har ni inget att göra. kolla på den här dokumentären om oss. The Unexplained Files Discovery TV.

Share This:

Continue Reading

Ubåten SOM från 1916


Här är första dyket till ubåten SOM, som vi hittade förs sommaren.

Share This:

Continue Reading

Snart blir det jakt på nya vrak 🙂

Share This:

Continue Reading

TV serie

Share This:

Continue Reading

TV serie

Share This:

Continue Reading

TV serie

Ocean X #ocean #oceanxteam #tvseries #tvshow #skåla #truth #wreckdiving #Dennis #swedish #Sweden #stockholm #navy #ship #Norrtälje

Ett filmklipp publicerat av Dennis Åsberg (@dennis_asberg)

Share This:

Continue Reading

Instagram TV serie

Ocean X #tvseries #tvshow #movie #money #risk #dangerous #film #adventure #producer #star #oceanxteam #Explorer

Ett filmklipp publicerat av Dennis Åsberg (@dennis_asberg)

Share This:

Continue Reading

My first blog

ek1
Testar min nya blog 🙂

Now I have started my first blog, I hope you will follow my adventure 🙂

 

Share This:

Continue Reading